???? ???? ???? ????

Ringitasu

Ringitasu
Huviringide õppetasu kehtestamine korraldus 10.06.14 nr 473


Õppetasu kehtestamine korraldus 04.03.14 nr 179
KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Kohtla-Järve 26. juuni 2012 nr 458

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. jaanuari 2010. a määruse nr 9 „Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja põhimäärus“ § 25 lg 3, Kohtla- Järve Koolinoorte Loomemaja hoolekogu 17. aprilli 2012. a otsuse ning Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja 14. mai 2012. a taotluse nr 1.3.9/21 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus otsustab :
1. Kinnitada alates 01. septembrist 2012. a Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja huviringide õppetasu järgmiselt: Huviringi nimetus Maksumus eurot/kuus

 1. Tantsukollektiiv “Vallatud” 6.00
 2. Lennumudelistide ring 5.50
 3. Tantsukollektiiv “Arabesk” 5.00
 4. Breiktantsuring “ Mad Masters Crew” 4.00
 5. Akrobaatikaring “Zagadka” 4.00
 6. Käsitööring 4.00
 7. Õmblusring “Stiil” 3.50
 8. Kunstiring 4.00
 9. Vene rahvapillide orkester 3.00
 10. Näitering ”Šanss” 3.50
 11. Lauluring “Takt” 5.00
 12. Vokaalinstrumentaalansambel 5.00
 13. Matkaring 3.00
 14. Mälumänguklubi “Erudiit” 3.00

2. Tunnistada alates 01. septembrist 2012. a kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. novembri 2011. a korraldus nr 953 “Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja ringide õppetasu kinnitamine”.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

Jevgeni Solovjov
Linnapea
Anna Generalova
Linnasekretär

Joomla Templates