???? ???? ???? ????

Matkaring

Matkaring info

MATKARING
Õpetaja: Gradislava Jušmanova
Tegutseb Kohtla-Järve Lastekodu baasil. Vanus: 2-10 klass. Programmis on 3 kolmeaastase tsükli. Matka "aabitsa" õppimine, osalemine organisatsioonis «Noored Kotkad», matkad, ekskursioonid, looduslaagrid Eesti looduse, ajaloo ja kultuuri avastamiseks.

Туристический кружок
Руководитель Градислава Юшманова
Действует на базе Детского дома г. Кохтла-Ярве. Возраст: 2-10 класс. Программа состоит из 3 циклов по 3 года. Изучение походной «азбуки», участие в деятельности организации «Noored Kotkad», походы, экскурсии, природные лагеря для ознакомления с природой, историей и культурой Эстонии.

Joomla Templates